RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Rozbudowa Akademii im. Jana Długosza

Projekt: Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie / Beneficjent: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie / Termin realizacji rzeczowej: 2008-2012 / Całkowita wartość projektu: 39,25 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 32,94 mln zł

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz stworzenie warunków do kreowania społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, polepszenie sytuacji studentów na rynku pracy, stworzenie wyróżniającego się w skali regionu i kraju ośrodka naukowego – w perspektywie powołania Uniwersytetu Częstochowskiego, co w konsekwencji spowoduje wzrost atrakcyjności i wartości inwestycyjnej Częstochowy i regionu dla potencjalnych inwestorów. Projekt pośrednio przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy, nastąpi wyrównanie szans rozwojowych uboższych regionów województwa śląskiego, co w konsekwencji podniesie konkurencyjność tego terenu.

Projekt składa się z 2 zadań (podprojektów):

  • Zadanie I: "Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza"
  • Zadanie II: "Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza"

--

Zadanie I - "Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza"

Listopad 2009 r. - uroczyste przekazanie do użytku zaadaptowanej auli.

 

Zadanie II - "Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza"

19 grudnia 2012 r. - uroczyste oddanie do użytku nowego gmachu


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013