Modernizacja Alei NMP w Częstochowie

Projekt: Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie / Beneficjent: Miasto Częstochowa / Termin realizacji rzeczowej: 2008-2013 / Całkowita wartość projektu: 57,02 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 30,65 mln zł

Projekt ma na celu przyczynienie się do konkurencyjności Częstochowy, jako ośrodka metropolitarnego, jak również poprawienie i przekształcenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt obejmuje modernizację i przekształcenie publicznej Alei Najświętszej Maryi Panny, obejmującej wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczno–architektoniczne o znaczeniu ponadregionalnym. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu funkcji metropolitalnej miasta, przede wszystkim funkcji kulturalnej, gospodarczej, usprawnienia ruchu pieszego (w tym pielgrzymkowego) oraz kołowego w ciągu Alei Najświętszej Maryi Panny, podniesie wartość substancji miejskiej oraz spowoduje wzrost inwestycji prywatnych i publicznych jak również wpłynie na podniesienie atrakcyjności obszaru – co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.

--

 


 
Strona internetowa projektu
 
Mapa projektów: informacje o projekcie
 

Link bezpośrednio do projektu