RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

W powiecie bielskim przesiądź się na autobus

W czerwcu 2011 roku Powiat Bielski zakończył realizację projektu pn. „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu bielskiego”.

Głównym przewoźnikiem na trasach Powiatu Bielskiego jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Bielsku-Białej (jednostka wewnętrzna Powiatu bielskiego). Operator ten obsługuje większość tras docelowo do miejscowości powiatu, jak również w formie tranzytu do lokalizacji poza powiatem. Ilość kursów dziennie obsługiwanych przez tego przewoźnika wacha się od 358 do 774.

Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób po terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Cel ten został osiągnięty poprzez dostosowanie zaplecza technicznego z zakresu transportu publicznego, jakim dysponuje Beneficjent – Powiat Bielski, do zapotrzebowania ze strony mieszkańców Subregionu, na dostępność systemu komunikacji zbiorowej wysokiej jakości.

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego był zakup 35 nowych środków transportu – autobusów – o następujących parametrach: 5 autobusów 12 m, 5 autobusów 10 m, 12 autobusów 8 m i 13 autobusów 7 m.

Zakupione przez Powiat autobusy zostały przeznaczone do świadczenia mieszkańcom tego obszaru usług z zakresu transportu publicznego. Ich wykorzystanie zapewniło dogodne skomunikowanie wszystkich gmin powiatu bielskiego, przekładając się na zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób po terenie powiatu bielskiego. Średnia liczba osób korzystających z zakupionych w ramach środkach transportu zbiorowego wynosi 5467 osób, w tym 115 osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu wpłynęła ponadto na dwa czynniki – podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu, poprzez zwiększenie dostępność licznych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu dla odwiedzających go osób, a dodatkowo wpłynęła na wyraźną poprawę warunków zamieszkiwania w powiecie. Zrealizowany projekt zapewnił mieszkańcom powiatu dogodne przemieszczanie się po jego terenie zakupionymi przez Beneficjenta środkami transportu, a także ograniczył intensywność ruchu samochodowego w powiecie bielskim – mieszkańcy powiatu zyskali bowiem atrakcyjną alternatywę dla poruszania się prywatnymi samochodami osobowymi – korzystanie z zakupionych przez Powiat autobusów.

Projekt realizowany był w latach 2010-2011. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 18 292 074,00 zł z czego 14 136 096,92 zł zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 Transport publiczny Priorytet VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013