RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Informatyzacja Centrum Psychiatrii

Zakończyła się realizacja projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną".

Elektroniczny system informatyczny został wdrożony w celu wspierania tworzenia, przesyłania, udostępniania oraz archiwizowania elektronicznej dokumentacji medycznej.

W ramach informatyzacji oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, administracja oraz filia Centrum Psychiatrii w Skoczowie zostały wyposażone w 3 serwery, 100 zestawów komputerowych, 22 urządzenia peryferyjne, ponadto wdrożono kompleksowy system zarządzania w jednostkach publicznych (w tym SEOD) oraz 9 systemów uwierzytelnienia i autoryzacji.

Dzięki zintegrowanemu systemowi stała się możliwa reorganizacja wewnątrzszpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych, w tym właściwe planowanie, wykonywanie procedur diagnostyczno-leczniczych oraz zarządzanie zasobami sprzętowymi i przetwarzanie danych w obszarze administracyjno-gospodarczym szpitala. Polepszyła się wymiana danych pomiędzy pacjentem ‒ szpitalem, szpitalem ‒ NFZ i innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wzrosła dostępność i liczba, a także bezpieczeństwo świadczonych przez szpital usług publicznych drogą elektroniczną. Poprzez interfejs www pacjenci mogą korzystać z rejestracji on-line, mają dostęp do dokumentacji medycznej, mogą komunikować się z personelem.

Kompleksowa modernizacja pozwala na spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W centrum Psychiatrii zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne, odpowiedniej jakości i wydajności infrastrukturę sieciową wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zainstalowano nowoczesny sprzęt komputerowy, które to pozwalają na wydajną i stabilną pracę systemu informatycznego, zapewniając najwyższy światowy standard i możliwość przesyłu danych.

Projekt został dofinansowany środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach priorytetu II. Społeczeństwo Informacyjne, działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Źródło: Centrum Psychiatrii w Katowicach


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013