RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Co to jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL)?

 

MENU:

Podstawowe informacje o Programie

Efekty wdrażania programu

Podział środków w Programie

Podział środków na Priorytety (obszary wsparcia)

Projekty kluczowe (PK)

Program Rozwoju Subregionów (PRS)

Inicjatywa JESSICA

Przebieg realizacji RPO WSL

 

Podstawowe informacje o Programie

W latach 2007-2013 w Polsce utworzono 16 programów regionalnych, które finansuje budżet Komisji Europejskiej (KE). Dostępne środki służą zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie (FE) na poziomie programów regionalnych wspierają w szczególności rozwój infrastruktury, lokalne inicjatywy rozwojowe oraz mikro, małą i średnią przedsiębiorczość.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) to drugi pod względem wielkości środków program regionalny w Polsce (1,747 mld euro). Za jego realizację odpowiada Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca (IZ), a zadania wykonują:

• Wydział Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim - wdrażanie priorytetów skierowanych przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego,

• Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) - wdrażanie priorytetów skierowanych do przedsiębiorców.

RPO był negocjowany bezpośrednio pomiędzy władzami województwa a KE oraz poddany szerokim konsultacjom społecznym. W efekcie powstał program skrojony jest specjalnie pod kątem specyficznym potrzeb Śląskiego, a obszary wsparcia (priorytety) określono w nim następująco:

1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość,

2. Społeczeństwo informacyjne,

3. Turystyka,

4. Kultura,

5. Środowisko,

6. Zrównoważony rozwój miast,

7. Transport,

8. Infrastruktura edukacyjna,

9. Zdrowie i rekreacja,

10. Pomoc techniczna.

Dofinansowane są więc przede wszystkim tzw. projekty twarde, czyli inwestycje w infrastrukturę.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby!

Powrót do menu

 

Efekty wdrażania programu

(dane na koniec grudnia 2014 r.)

Powrót do menu

 

Podział środków w Programie

(dane w euro, na dzień 31.03.2015 r., aktualizacja kwartalna)

alokacja RPO WSL - 1 747 104 507  euro

 • Projekty konkursowe - 1 187 892 433 euro
 • Projekty kluczowe - 369 224 476 euro
 • Projekty PRS (Program Rozwoju Subregionów) - 189 987 598 euro

 

Powrót do menu

 

Podział środków na Priorytety (obszary wsparcia)

 

 

Powrót do menu

 

Projekty kluczowe (PK)

Oprócz licznych projektów przygotowywanych między innymi przez gminy, uczelnie, Kościoły i przedsiębiorców, wybieranych w konkursach, duże znaczenie dla realizacji Programu mają tzw. projekty kluczowe. To projekty o szczególnym znaczeniu dla lokalnych społeczności, a tym samym kluczowe z punktu widzenia rozwoju regionu, wybrane w drodze szerokich konsultacji z przedstawicielami gmin i powiatów.

Na ich realizację z góry zabezpieczono określone środki – blisko 30% łącznej kwoty przeznaczonej na Program.

Spośród zgłoszonych projektów Zarząd Województwa wybrał 16 inwestycji mających realny wpływ na rozwój całego regionu, a przy tym wpisujących się w wybrane zakresy RPO. Wybór ten został dokonany z pominięciem procedury konkursowej, w oparciu o kryteria strategiczne.

Znalazły się wśród nich 3 projekty o bardzo dużej wartości, wymagające oceny Komisji Europejskiej oraz 13 projektów mniejszych.

 

Stan wdrażania projektów kluczowych (dane w PLN, na dzień 31.03.2015 r., aktualizacja kwartalna)

* Przeliczenia alokacji euro na PLN dokonano na podstawie algorytmu Ministerstwa Finansów, przyjmując kurs: 1 euro = 4,1535 PLN.

Stan wdrażania projektów kluczowych - wykres

Powrót do menu

 

Program Rozwoju Subregionów (PRS)

Programy Rozwoju Subregionów to rozwiązanie wyróżniające Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na tle pozostałych Programów Regionalnych, którymi zarządzają zarządy województw.

Na bazie doświadczeń regionów włoskich: Toskanii i Piemontu, z którymi nawiązano kontakty robocze w trakcie opracowania formuły Programu, wykrystalizowała się innowacyjna idea delegowania części kompetencji z poziomu regionalnego na poziom niższy.

W 2006 roku Zarząd Województwa Śląskiego - Instytucja Zarządzająca RPO WSL, decydując o sposobie rozdysponowania środków, zaprosił i zaangażował do współpracy przy wydatkowaniu środków z Funduszy Europejskich również władze gmin i powiatów. Mogły one ubiegać się o dofinansowanie własnych projektów o szczególnym znaczeniu dla lokalnych społeczności, zgodnie ze specyficznymi potrzebami konkretnego subregionu, a ich wnioski rozpatrywane były w wyjątkowym, preferencyjnym trybie - pozakonkursowym.

Na ten cel przeznaczono wtedy 15% całej puli programu.

PRS-y wdrażane są w 4 subregionach województwa: centralnym, zachodnim, południowym i północnym.

W styczniu 2012 r. Programy Rozwoju Subregionów zostały nagrodzone trzecim miejscem w kategorii „Zintegrowane zarządzanie rozwojem" w ramach konkursu „Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce". Więcej informacji.

 

Stan wdrażania projektów PRS (dane w PLN, na dzień 31.03.2015 r., aktualizacja kwartalna):

* Przeliczenia alokacji euro na PLN dokonano na podstawie algorytmu Ministerstwa Finansów, przyjmując kurs: 1 euro = 4,1535 PLN.

Stan wdrażania projektów PRS - wykres

Powrót do menu

 

Inicjatywa JESSICA

W ramach Programu wdrażany jest obecnie nowatorski mechanizm. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa została opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Mechanizm umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części środków z unijnych dotacji na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Środki są rozdzielane na poszczególne projekty za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.

O odmienności mechanizmu JESSICA w stosunku do dotacji ze środków unijnych stanowi to, że są to instrumenty zwrotne (pożyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje), wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie, a zwrócone środki można wielokrotnie wykorzystać.

W województwie śląskim Inicjatywa JESSICA jest wdrażana w ramach specjalnie utworzonego Poddziałania 6.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczono na nią kwotę 60 milionów euro. Umożliwi to realizację projektów w zakresie:

• przebudowy starych lub nieużywanych budynków przemysłowych

• rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych

• rewitalizacji miast.

Obecnie zrealizowało się lub nadal się realizuje 20 umów o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim:

 1. „Rewitalizacja w Tychach – Pasaż Kulturalny >>Andromeda<<"
 2. „Centrum Handlowo-Usługowe Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach”
 3. "Rewitalizacja pięciu placów zabaw wraz z budową kortu tenisowego, dwóch boisk do gry w badmintona i ringo oraz instalacja monitoringu na terenie zasobów mieszkaniowych Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju"
 4. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR >>Skałka<< w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3 w formie >>zaprojektuj i wybuduj<<"
 5. "Rewitalizacja zespołu budynków przy ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach poprzez utworzenie powierzchni biurowych i usługowych"
 6. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”
 7. „Rewitalizacja placów zabaw w Jastrzębiu-Zdroju”
 8. „Baza noclegowa Expo Silesia i Nemo w Dąbrowie Górniczej”
 9. "Przebudowa z częściową nadbudową i zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudową budynku Centrum Medycznego „BetaMed” w Chorzowie"
 10. „Rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 32”
 11. „Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Zakonnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Mikołowie Plac Salwatorianów 1 na „Słoneczny Park”
 12. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”
 13. „Rewitalizacja terenu po Kopalni KWK Jaworzno poprzez budowę obiektu handlowo-usługowego - Galeria Galena przy ul. Grunwaldzkiej w Jaworznie”
 14. „Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji”
 15. „Zmiana zagospodarowania terenu w rejonie ulic Okrzei, Kościuszki i Bończyka w Tarnowskich Górach”
 16. „Przebudowa Hali Sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie”
 17. „Budowa Sali Gimnastycznej przy ZS im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75”
 18. „Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny”
 19. „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Św. Andrzeja Boboli w Zabrzu”
 20. „Rewitalizacja infrastruktury (segmenty C, D, E, F) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu”

 

Powrót do menu

 

Przebieg realizacji RPO WSL

Na cały okres 2007-2013 mamy do dyspozycji 1 747 104 507 euro (tzw. alokacja), co obecnie daje kwotę ponad 7 mld PLN (7,25 mld PLN, przy kursie 1 euro = 4,1535 PLN).

 

 

 

Stan wdrażania RPO WSL 2007-2013 (dane w PLN, na dzień 31.03.2015 r., aktualizacja kwartalna):

* Przeliczenia alokacji euro na PLN dokonano na podstawie algorytmu Ministerstwa Finansów, przyjmując kurs: 1 euro = 4,1535 PLN.

 

Przebieg realizacji Programu w ramach poszczególnych priorytetów / obszarów wsparcia/ (dane w PLN, na dzień 31.03.2015 r., aktualizacja kwartalna):

* Przeliczenia alokacji euro na PLN dokonano na podstawie algorytmu Ministerstwa Finansów, przyjmując kurs: 1 euro = 4,1535 PLN.

 


 

 

 

 

 

Powrót do menu


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013