RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Współorganizacja wydarzeń informacyjnych w 2011 roku

Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania wniosków w ramach współorganizacji wydarzeń informacyjnych w 2011 roku.

Departament Informacji i Promocji może współorganizować przedsięwzięcia informacyjne (w całości lub części), których tematyka i zakres są powiązane z tematyką Funduszy Europejskich. Realizowane przedsięwzięcia powinny mieć charakter:

- konferencji,
- seminariów,
- konkursów i rankingów,
- paneli dyskusyjnych i debat,
- spotkań branżowych.
 

Adresatami współorganizowanych przedsięwzięć/wydarzeń mogą być beneficjenci lub potencjalni beneficjenci Funduszy Europejskich oraz przedstawiciele instytucji NSRO.

Udział we wszystkich ww. przedsięwzięciach musi być bezpłatny dla uczestników. Partner nie może czerpać zysku z danego przedsięwzięcia.


Podmioty, które mogą zgłaszać przedsięwzięcia do realizacji we współpracy z MRR to:

 1. Partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwani dalej Partnerami.
 2. Jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Publiczni i prywatni nadawcy radiowi i telewizyjni oraz wydawcy prasy.

Wsparcie DIP-u może polegać na:

 1. Wydelegowaniu pracownika Ministerstwa w charakterze prelegenta do udziału w konferencji, panelu, debacie, warsztacie.
 2. Zapewnieniu udziału Ministra bądź innego członka Kierownictwa MRR w charakterze prelegenta podczas konferencji, panelu, debaty. 
 3. Nieodpłatnym udostępnieniu organizatorowi przedsięwzięcia publikacji, materiałów promocyjnych, banerów, roll-up lub stojaków Ministerstwa.
 4. Zorganizowaniu stoiska informacyjno-promocyjnego Ministerstwa.
 5. Zorganizowaniu części lub wybranych elementów wydarzenia od strony merytorycznej
  np. zorganizowanie jednego panelu w ramach większego przedsięwzięcia.
 6. Wsparciu finansowym wydarzenia (w kwocie nie wyższej niż 25 000 zł netto), np. dofinansowanie przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby przedsięwzięcia.
  w ramach budżetu zaplanowanego w Rocznym Planie Działań DIP, przy czym wnioskowana kwota wsparcia finansowego DIP nie może stanowić więcej niż 40 proc. budżetu wydarzenia.

OBOWIĄZKI PARTNERA:

 1. Partner - organizator przedsięwzięcia współorganizowanego przez MRR jest zobowiązany do przekazywania informacji właściwym Instytucjom Zarządzającym Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO) o wszystkich działaniach w ramach przedsięwzięcia podejmowanych na terenie regionu właściwego dla IZ RPO, w sposób umożliwiający umieszczanie tych informacji m.in. na stronach internetowych IZ RPO.
 2. Partner jest zobowiązany do zapewnienia możliwości umieszczania przez MRR linku do strony związanej z przedsięwzięciem.
 3. Partner jest zobowiązany do informowania o współudziale MRR w przedsięwzięciu oraz do stosowania zasad wizualizacji Narodowej Strategii Spójności określonych w Księdze identyfikacji wizualnej oraz zasad wizualizacji MRR. Wytyczne w tym zakresie zostaną przekazane przez MRR.

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013