RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

SEKAP w Sejmie promuje dobre praktyki e-urzędu

Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Społeczeństwo Informacyjnego wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Innowacyjności i Informatyzacji byli gospodarzami konferencji w Sejmie RP pn."Elektroniczne usługi publiczne – przykłady dobrych praktyk w Województwie Śląskim”.

3 lutego 2011 r. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się konferencja będąca jednym z głównych działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP2”.

Honorowy Patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna, w imieniu którego otworzyła spotkanie Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska.

Obecna na spotkaniu Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podkreśliła duże znaczenie tego typu projektów: „SEKAP realizowany przez Województwo Śląskie to projekt pilotażowy, który powinien być przykładem dla beneficjentów realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Od powodzenia tego typu działań może zależeć wysokość unijnego wsparcia w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2013-2020". Bardzo ważne według Minister jest również skoordynowanie działań związanych z informatyzacją w taki sposób, by tworzyły jedną całość i były spójne. Podkreśliła również wielką wagę projektów związanych z sieciami szerokopasmowymi, które są traktowane przez Ministerstwo priorytetowo.

Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz przedstawił poziom wdrażania projektów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 oraz efekty zrealizowanego projektu SEKAP.

Prowadzący konferencję Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Eugeniusz Romański omówił zakres projektu SEKAP2 oraz inne działania realizowane przez jednostkę. Dyrektor szczególnie podkreślił wielką siłę, jaką była i jest współpraca w partnerstwie w SEKAP.

Głównym celem konferencji było bliższe zapoznanie zaproszonych gości z ideą społeczeństwa informacyjnego, do których należeli: parlamentarzyści, reprezentanci samorządów wojewódzkich, przedstawiciele partnerskich urzędów projektu SEKAP: starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz przedsiębiorcy, reprezentanci instytucji otoczenia biznesu i środowisk akademickich.

Jednym z głównych celów „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku" jest stworzenie warunków do świadczenia przez instytucje publiczne usług drogą elektroniczną. Pozwoli to na wzrost efektywności pracy administracji oraz umożliwienie wszystkim załatwiania spraw bez wychodzenia z domu.

Województwo Śląskie jest liderem we wprowadzaniu e-usług publicznych. W 2008 r. ruszył w regionie System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Głównym zamierzeniem jego twórców było udostępnienie najnowszych osiągnięć technologicznych mieszkańcom regionu, urzędnikom i przedsiębiorcom, a także szkolenia w ich obsłudze.

Na konferencji pokazano przykładowe zastosowanie systemu, którego celem jest dostępność e-urzędu 7 dni w tygodniu przez 24 godz. na dobę. Aktualnie na SEKAP jest założonych ponad 7 tys. skrzynek i złożonych jest ponad 2 tys. wniosków. 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013