RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Drogowa Trasa Średnicowa

Projekt: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach / Beneficjent: Województwo Śląskie / Termin realizacji: 2007-2014 / Całkowita wartość projektu: 474,75 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 222,56 mln zł

Projekt do 4 marca 2014 r. realizowany był w ramach RPO WSL w podziale na dwa podprojekty:

Zadanie I: "Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach"

Zadanie II: "Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach".

W konsekwencji podjętych przez beneficjenta działań mających na celu zbudowanie nowego modelu finansowania DTŚ dla budowy śródmiejskiego odcinka G2 w Gliwicach poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zdecydowano o uchyleniu decyzji o dofinansowaniu Zadania II. Pomimo różnych źródeł finansowania inwestycji cele projektu pozostały niezmienione.

Projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. DTŚ przyczyni się również do dobrego skomunikowania ulic podstawowego układu komunikacyjnego poszczególnych miast z głównymi szlakami transportowymi, jakimi są autostrady A4 i A1. Realizacja projektu daje szansę na równomierny rozwój województwa, integrację społeczności, zmniejszenie obciążeń środowiska emisją spalin i hałasu poprzez skierowanie ruchu kołowego z ulic dzielnicowych i lokalnych na przystosowaną do większych obciążeń drogę regionalną.

DTŚ to najważniejsza, obok ukończonego już odcinka autostrady A4, inwestycja drogowa na Śląsku. W sumie łączy sześć miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Nie zastępuje równoległej autostrady A4, przeznaczonej dla ruchu tranzytowego, lecz obsługuje ruch lokalny, stanowiący około 88%całości. Do tej pory kierowcy mogli korzystać z 15,5-kilometrowego odcinka DTŚ od węzła z trasą S-86 w Katowicach do granicy Rudy Śląskiej i Zabrza. W większości trzypasmowa, całkowicie bezkolizyjna trasa przecina śląską część aglomeracji katowickiej prowadząc od skrzyżowania z ekspresową trasą nr 86 w Katowicach do skrzyżowania z drogą nr 88 w Gliwicach. W sumie trasa z Katowic do Gliwic liczy ponad 30 kilometrów.

Projekt duży (o wartości powyżej 25 mln euro z zakresu środowiska i powyżej 50 mln euro w przypadku pozostałych projektów), wymagający akceptacji Komisji Europejskiej.

  • 8 sierpnia 2014 r. - uroczystość otwarcia odcinków Z3 i Z4 w Zabrzu
  • 5 listopada 2014 r. - uroczystość otwarcia odcinka G1 w Gliwicach

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013