RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kolejna edycja konkursu dotacji

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło IV edycję konkursu dotacji - Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności.

Głównym celem Konkursu Dotacji jest budowanie naukowego wsparcia w procesie realizacji wdrażania funduszy europejskich, pozwalające na doprowadzenie do jak najlepszego i najefektywniejszego wykorzystania środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską na lata 2007-2013.

W konkursie promowane będą prace, które oprócz samej warstwy badawczej, wskażą praktyczne zastosowania oraz przedstawią rekomendacje do zastosowania w procesie wdrażania polityki spójności oraz w trakcie prac nad dokumentami systemowymi, dotyczącymi rozwoju regionalnego.

W ramach konkursu wsparcie finansowe będzie udzielane działaniom o charakterze naukowo-badawczym, nawiązującym do jednej z czterech linii tematycznych:

  • Polityka regionalna
  • Przyszłość polityki spójności
  • Spójność terytorialna i rozwój przestrzenny
  • Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności

Realizowane projekty muszą zostać zakończone do 31 października br.


O dotacje mogą ubiegać się:

  • uczelnie wyższe oraz ośrodki badawczo rozwojowe, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź fundusze strukturalne,
  • pracownicy naukowi, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź fundusze strukturalne,
  • organizacje pozarządowe.

Wartość udzielanego przez MRR dofinansowania wynosi:

  • badania naukowe oraz prezentacja ich wyników - do 90 000 zł,
  • konferencje - do 60 000 zł,
  • publikacje naukowe - do 40 000 zł.

Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację całego Konkursu Dotacji to 1 200 000 zł.

Wkład własny oferenta musi stanowić minimum 30% wnioskowanej kwoty dotacji.

Wnioski można składać do 18 kwietnia br. 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013