RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Szkolenia dla beneficjentów Programu

Przy realizacji projektów pomocne są bezpłatne szkolenia organizowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Skierowane są one zarówno do obecnych, jak i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W 2010 roku łącznie zorganizowano 28 spotkań szkoleniowych, w trakcie których przeszkolono ponad 1500 osób. Dodatkowo w ramach IV Targów Funduszy Europejskich w panelach szkoleniowych udział wzięło prawie 350 beneficjentów.

Tematyka szkoleń obejmowała następujące tematy:

 1. Ustawa Prawo zamówień publicznych
 2. Prawne aspekty umowy o dofinansowanie - prawa i obowiązki Beneficjenta
 3. Kontrola projektów unijnych
 4. Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych
 5. Zarządzanie projektami unijnymi – mikropożyczki
 6. Studium wykonalności – analiza ekonomiczno finansowa
 7. Pomoc publiczna
 8. Zaprojektuj i wybuduj w kontekście projektów z zakresu rewitalizacji
 9. Rozliczanie projektów unijnych
 10. Projekty w obszarze rewitalizacji
 11. Innowacyjność

Szkolenia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Liczba zgłoszeń na szkolenia zdecydowanie przekraczała liczbę dostępnych miejsc. Spotkania szkoleniowe były dla uczestników okazją nie tylko do wysłuchania wykładu eksperta oraz pracowników Wydziału, ale również do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy beneficjentami.

Podczas szkoleń uczestnicy wypełniali ankiety ewaluacyjne, z których wynika, iż bardzo dobrze je oceniali. Ogólna ocena efektywności przeprowadzonych szkoleń wynosiła 4,85 w 5-stopniowej skali.

Aktualne informacje na temat szkoleń znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl w boksie "Szkolenia" oraz w Kalendarium.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013