RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Dziedzictwo wielokulturowe w Żarkach

23 marca br. w Żarkach miała miejsce uroczystość oddania do użytku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Mieści się on w budynku dawnej synagogi, która specjalnie na ten cel została przebudowana.

Co prawda, działalność kulturalna prowadzona była w obiekcie już od lat 50. XX wieku, jednak w  trakcie eksploatacji przeprowadzane były tylko najkonieczniejsze bieżące remonty. W efekcie w 2007 roku stan techniczny budynku stał się na tyle zły, że decyzją straży pożarnej wyłączono z użytkowania główną salę widowiskową. Tym samym znacznie ograniczyła się oferta kulturalna Ośrodka.

Jednocześnie coraz ważniejsza stała się potrzeba przywrócenia obiektowi rangi kulturowego dziedzictwa. Żarecka synagoga jest bowiem wymownym świadectwem pokojowego współistnienia narodowości polskiej i żydowskiej, którego kres położył holokaust. Samo wzniesienie tak okazałej synagogi, jednej z trzech, jest dowodem na znaczną liczebność w Żarkach mieszkańców wyznania mojżeszowego (w połowie XIX wieku ponad 60% ogółu mieszkańców).

Do  tej pory wiele jest miejsc upamiętniających obecność społeczności żydowskiej w Żarkach. Wytyczony został nawet Szlak Kultury Żydowskiej. Synagoga stanowi jeden z najbardziej interesujących obiektów na szlaku, jednak ze względów technicznych dotychczas nie było możliwości jego zwiedzana.

Na gruntowną, 2-etapową przebudowę tego obiektu udało się pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Etap I zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego, natomiast etap II - poprzez ścieżkę konkursową. Łącznie prace pochłonęły prawie 5 mln złotych, z czego unijne dofinansowanie pokryło ponad 4 mln zł.

W pierwszym etapie wykonano najpilniejsze prace konieczne do przywrócenia pełnego użytkowania budynku. Aby spełnić wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, łatwopalny strop zastąpiono ognioodpornym oraz udrożniono drogi ewakuacyjne.

Drugi etap przebudowy ukierunkowany był z kolei na zwiększenie ogólnej funkcjonalności obiektu. Prace objęły modernizację stanu technicznego budynku. W tym celu przebudowano układ pomieszczeń, wymieniono instalacje, doposażono pracownie i zagospodarowano teren przyległy. Jednym z ważniejszych elementów tego etapu było stworzenie pracowni multimedialnej, w której zgromadzono judaika i pamiątki po mieszkańcach Żarek pochodzenia żydowskiego. Projekt przebudowy był wzorowany na dawnych zdjęciach, aby np. w elewacji frontowej nawiązać do przedwojennego wyglądu tego budynku.

Inwestycja wpłynie na podniesienie i wzbogacenie oferty kulturalnej i turystycznej w środowisku lokalnym i regionie, co stymulować będzie rozwój społeczno-gospodarczy gminy i otoczenia. Pozwoli także na pełniejsze i szerzej zakrojone wypromowanie Żarek - miejsca najlepiej zachowanych judaików w północnej części województwa śląskiego - jako miasta „na styku dwóch kultur".


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013