RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Jessica dla Andromedy

Rewitalizacja w Tychach. Pasaż kulturalny Andromeda - to pierwszy projekt w województwie śląskim, a czwarty w Polsce, który otrzymał pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA.

W wyniku realizacji tej inwestycji zostanie zaadaptowany niezagospodarowany i niezamieszkały budynek, w którym pierwotnie znajdowało się kino „Andromeda". Powstały w ten sposób pasaż obejmie 3 poziomy, na których znajdzie się sfera usługowa, z działalnością handlową i gastronomiczną, Miejska Galeria Sztuki, Mediateka oraz sala konferencyjno-audiowizualna.

Inwestycja pozostanie w ścisłym związku z projektem dotyczącym rewitalizacji Tyskiej Starówki oraz rewitalizacją zdegradowanego terenu poprzemysłowego w sferę aktywności społeczno-gospodarczej. Projekt Andromeda jest kolejnym etapem mającym na celu przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych przestrzeni miejskiej w centrum miasta, z których będą korzystać wszyscy mieszkańcy.

--

Informacje o  projekcje:

Tytuł projektu: „Rewitalizacja w Tychach – Pasaż Kulturalny >>Andromeda<<"

Przedmiot: Kontynuacja działań rewitalizacyjnych Tyskiej Starówki polegających na adaptacji niezagospodarowanego i niezamieszkałego budynku w celu przywrócenia funkcji kulturalnych (Miejska Galeria Sztuki, Mediateka, sala konferencyjno-audiowizualna, DKF „Andromeda”) i gospodarczych związanych z działalnością handlową i gastronomiczną

Beneficjent: Miasto Tychy

Wartość projektu: 9 323 160,15 zł

Pożyczka JESSICA: 4 557 693,42 zł – ok. 49% wydatków kwalifikowanych

Data podpisania umowy: 3 kwietnia 2012 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 grudnia 2013 r.

Data obowiązywania umowy: 20 grudnia 2019 r.

Data spłaty pożyczki: 20 grudnia 2019 r.

--

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa została opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Mechanizm umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części środków z unijnych dotacji na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Środki są rozdzielane na poszczególne projekty za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.

O odmienności mechanizmu JESSICA w stosunku do dotacji ze środków unijnych stanowi to, że są to instrumenty zwrotne (pożyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje), wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie, a zwrócone środki można wielokrotnie wykorzystać.

W województwie śląskim Inicjatywa JESSICA jest wdrażana w ramach specjalnie utworzonego Poddziałania 6.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczono na nią kwotę 60 milionów euro. Umożliwi to realizację projektów w zakresie:

  • przebudowy starych lub nieużywanych budynków przemysłowych,
  • rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych,
  • rewitalizacji miast.

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013