RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ekologicznie w Świętochłowicach

18 czerwca br. w Świętochłowicach uruchomiono linię do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych, która powstała dzięki dofinansowaniu z RPO WSL.

Będzie ona miała status zastępczej instalacji regionalnej, dzięki czemu będzie przyjmować odpady z naszego regionu. Na budowę tej inwestycji zdecydowano się ze względu na zmiany Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która narzuca gminom m.in. obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Dzięki nowej inwestycji z całego strumienia zmieszanych odpadów komunalnych będzie można wysortować ok. 50% z nich, by następnie je zagospodarować, co oznacza, że na samo składowisko będzie trafiać mniej odpadów, przez co będzie można przedłużyć jego żywotność i ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko, a także zminimalizować uciążliwości. W sortowni przerabiane będą odpady, które ulegają biodegradacji - nie będą one deponowane na składowisku, co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazu składowiskowego oraz surowce wtórne, czyli metale, szkło, tworzywa sztuczne, czy odpady niebezpieczne.

Obecnie na świętochłowickie składowisko odpadów komunalnych trafia od 20 do 25 tys. ton śmieci z terenu miasta. Jego pojemność to 500 000 ton, co pozwali na składowanie odpadów do 2030 roku, czyli przez okres nie krótszy niż 15 lat. Linia do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych ma moc przerobową 30 000 ton na rok przy pracy jednozmianowej. Biorąc pod uwagę wskaźnik z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, według którego jeden mieszkaniec wytwarza 380 kg odpadów na rok, instalacja ta na dwie zmiany może przyjąć i przetworzyć zmieszane odpady komunalne z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 150 000 mieszkańców.

Źródło: Urząd Miasta w Świętochłowicach

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013