RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Spotkanie Marszałka z dziennikarzami - w Sosnowcu

Marszałek, prezydenci i burmistrzowie dyskutowali o wpływie inwestycji unijnych na rozwój centralnej części województwa śląskiego

O wykorzystaniu środków unijnych w subregionie centralnym dyskutowali marszałek Adam Matusiewicz, Marek Balcer - burmistrz Mikołowa, a zarazem lider subregionu centralnego oraz włodarze miast: Sosnowca, Jaworzna, Będzina i Czeladzi, którzy wspólnie realizują jeden z projektów kluczowych pt. Gospodarcza Brama Śląska.

Debata odbyła się w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technicznym. Obiekt, w którym toczyła się dyskusja, to efekt realizacji jednego z ośmiu zadań, jakie obejmuje cały projekt kluczowy.

„Subregion Centralny realizuje niezwykle ważne projekty o strategicznym znaczeniu dla całego województwa. To w Katowicach, w sercu Aglomeracji Górnośląskiej, powstają kluczowe inwestycje dofinansowane z FE, takie jak: nowe siedziby Muzeum Śląskiego oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji czy też Międzynarodowe Centrum Kongresowe, a także trzon komunikacji drogowej metropolii, jakim jest Drogowa Trasa Średnicowa. Można tu wymieniać szereg poważnych inwestycji dofinansowanych z unijnej kasy, które na etapie ich planowania wywoływały niemało dyskusji i kontrowersji. Jestem jednak przekonany, że dopiero w perspektywie kilkunastu lat będziemy mogli w pełni docenić ich pozytywny wpływ na rozwój województwa" - powiedział podczas spotkania marszałek Adam Matusiewicz.

W ramach RPO w subregionie centralnym podpisano blisko 2 tys. umów na kwotę ok. 3,5 mld zł. Na realizację projektów wypłacono niespełna 46% zakontraktowanych środków. Jest to co prawda najniższy poziom wśród pozostałych subregionów, ale należy pamiętać, że na terenie subregionu centralnego realizują się projekty, dla których wartość łącznie wnioskowanego dofinansowania jest prawie trzykrotnie wyższa niż w pozostałych subregionach. Wpływ na to ma niewątpliwie skala tych projektów.

Dla Pawła Silberta, prezydenta Jaworzna ważne jest, że dzięki realizowanym inwestycjom widoczny jest skok cywilizacyjny, jaki nie miał dotychczas miejsca w ponad 20-letniej historii odrodzonego samorządu w Polsce. „Jesteśmy efektywni, racjonalni i skuteczni" - argumentował, powołując się na zaobserwowane podczas różnych wizyt studyjnych przedsięwzięcia w innych regionach Europy.

Zdaniem Marka Balcera, burmistrza Mikołowa kluczem do sukcesu było w 2006 roku sprawne porozumienie się 81 samorządów z subregionu centralnego co do podziału ponad 100 mln euro, jakie przeznaczył wówczas Zarząd Województwa na realizację projektów o znaczeniu ponadlokalnym, w ramach PRS dla subregionu centralnego.

Podczas spotkania marszałek Adam Matusiewicz mówił o przygotowaniach województwa do nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zarząd przygotowuje pierwszy projekt programu regionalnego oraz pracuje nad doborem listy projektów kluczowych przewidzianych do realizacji w przyszłej perspektywie.

Rok 2013 to dalsza współpraca zarządu województwa z przyszłymi beneficjentami środków unijnych oraz różnymi środowiskami opiniodawczymi, która będzie przebiegała także przez pryzmat subregionów, które będą musiały przygotować odpowiednie dokumenty strategiczne wskazujące na kierunek rozwoju w oparciu o planowane inwestycje oraz wykazać ich znaczenie dla społeczności lokalnych, jak i całego regionu.

Dla samorządów nowa perspektywa finansowa będzie oznaczać zmianę dotychczasowych zasad ubiegania się o pieniądze unijne. „Przygotowujemy nowy model podejmowania decyzji w sprawie przyszłego dofinansowania dla gmin i powiatów. Chcemy zrezygnować z procedury konkursowej dla nich. Uzyskanie dofinansowania projektów będzie wymagać od samorządów w subregionach ściślejszej współpracy przy ustalaniu listy ważnych dla nich projektów. W ten sposób można skuteczniej wykorzystywać unijne pieniądze, tak aby były one wydawane na projekty, które są względem siebie komplementarne i służą zrównoważonemu rozwojowi regionu. Jest to nie lada wyzwanie dla tak specyficznego obszaru współistnienia obok siebie dużych miast, jak ma to miejsce w Aglomeracji Górnośląskiej. Już nie raz okazywało się, że warto się pospierać, aby dojść do wspólnej decyzji niż wybierać kompromisy i pozyskiwać z różnym skutkiem wsparcie w drodze konkursów" - przekonywał Adam Matusiewicz.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach spotkań w poszczególnych subregionach województwa promujących biuletyn informacyjny "Silesia Region", którego celem jest promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz projektów, które otrzymały dofinansowanie.

--

Celem projektu „Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej" jest stworzenie impulsów rozwojowych i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wytworzenie infrastruktury podstawowej służącej przedsiębiorcom - dróg publicznych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej oraz wodociągów dla terenów Będzina, Czeladzi, Sosnowca i Jaworzna. W ramach projektu 4 gminy realizują 8 podprojektów dofinansowanych na ponad 132 miliony złotych.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013