RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zostań RegioStar!

Komisja Europejska organizuje już po raz 7. konkurs RegioStars, w którym nagradzane są najciekawsze  i najbardziej innowacyjne projekty dotyczące rozwoju regionalnego.  

Proces naboru wniosków do RegioStars 2014 już się rozpoczął. Aplikacje będą przyjmowane  do 19 kwietnia br. pod adresem REGIO-STARS@ec.europa.eu

Z nadesłanych wniosków zostanie wybranych 5 finalistów, którzy będą mieli szansę zaprezentować swój projekt przed niezależnym jury podczas jedenastej edycji  Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2013. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Brukseli na początku roku 2014.

Poszukiwane są przede wszystkim projekty, które przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020 - inteligentnego rozwoju i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych. W tegorocznej edycji można zgłaszać projekty związane z bezrobociem wśród młodzieży, inteligentnym transportem w miastach oraz duże projekty o wartości przekraczającej 50 mln euro (z VAT).

Aplikacje można składać w 5 kategoriach:

1. Inteligentny rozwój: Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach
2. Zrównoważony rozwój: Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych i nowe miejsca pracy dzięki bioekonomii
3. Rozwój poprzez włączenie społeczne: Tworzenie miejsc pracy dla młodych
4. CityStar:  Zrównoważony rozwój transportu publicznego w miastach
5. Duże projekty inwestycyjne: Efektywność energetyczna i  gospodarka niskowęglowa

Aplikacje powinny zostać  złożone w imieniu beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą krajowym lub regionalnym programem funduszowym UE  lub przy jej poparciu.

Kryteria formalne dotyczące zgłaszanych projektów:
- muszą być współfinansowane ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Społecznego
- muszą być zakończone lub znajdować się w zaawansowanej fazie realizacji   
- całkowity koszt projektu musi przekraczać  50 milionów euro (dla kategorii 5).

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez formularz znajdujący się na stronie Komisji Europejskiej:     http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_14_en.cfm

Kryteria wyboru:
- stopień innowacyjności projektu  
- stopień realizacji podstawowych celów projektu
- przyszłość projektu: czy projekt ma szansę na samofinansowanie (kategorie 1-5) lub jest
  częścią serii projektów finansowanych z różnych instrumentów finansowych UE (kategorie 1-4)
- rezultaty projektu w skali lokalnej, regionalnej i międzyregionalnej: czy inspiracją dla projektu 
  był projekt innego regionu/programu, czy projekt powstał we współpracy z innym regionem.

Przykładowe projekty:

Kat. 1     
- wspieranie nowych, nietechnologicznych form innowacyjności: ko-kreacja, wzornictwo innowacyjne, crowdsourcing (zwłaszcza w sektorach tradycyjnych)
- innowacyjne formy wsparcia finansowego dla MŚP, np. połączone z inkubacją i doradztwem

Kat. 2      
- wykorzystanie bioenergii, adaptacja do zmian klimatycznych i łagodzenie ich efektów   
- wspieranie komercjalizacji i marketingu produktów ekologicznych

Kat. 3      
- wsparcie dla start-upów zakładanych przez młodych przedsiębiorców
- szkolenia, praktyki i staże dla wcześnie kończących naukę, nie posiadających kwalifikacji i przygotowania zawodowego

Kat. 4     
- inwestycje w sieci tramwajowe
- inwestycje w węzły komunikacyjne

Kat. 5      
- popularyzacja wiedzy o efektywności energetycznej, stymulowanie inicjatyw podnoszących efektywność energetyczną przy wykorzystaniu innowacyjnych instrumentów finansowych
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013