RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Umowa na szerokopasmowy internet podpisana

26 marca br. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu podpisano umowę na świadczenie usług obejmujących zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w Sosnowcu.

Wykonawcą zadania będzie firma Sprint S.A. z Olsztyna. Całkowity koszt inwestycji to kwota ponad 22 mln zł. Dofinansowanie wyniesie ponad 18 mln zł. Prace potrwają do końca grudnia 2014 roku.

Projekt budowy sieci obejmuje budowę sieci publicznej dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze Gminy Sosnowiec. Jest realizowany w ramach szerszego przedsięwzięcia pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”, którego Gmina Sosnowiec jest Partnerem Przewodnim.

Projekt zakłada realizację następujących rodzajów zadań:

  • realizacja infrastruktury szkieletowej dostępu do szerokopasmowego Internetu,
  • połączenie siecią lokalną na bazie wybudowanej infrastruktury szkieletowej instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej,
  • utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu,
  • utworzenie centrum zarządzania siecią lokalną i wyposażenie go w infrastrukturę teleinformatyczną.

W ramach projektu przewiduje się budowę sieci szkieletowej w technologii światłowodowej, (ok. 74 km ) niemniej oprócz niej zastosowane będą różnego rodzaju technologie radiowe (WIMAX, radiolinie).

Sieć ma służyć mieszkańcom w sposób pośredni – poprzez udostępnienie w sposób równy sieci operatorom usług telekomunikacyjnych co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności na rynku i ewentualnie obniżenie cen na usługi telekomunikacyjne, oraz bezpośredni poprzez sieć 48 publicznych punktów dostępu do Internetu w postaci 38 hot spotów oraz 9 PIAPów stacjonarnych.

Urzędowi Miejskiemu i jednostkom podległym (szkoły, biblioteki około - 244 instytucji z terenu Miasta w 185 lokalizacjach) budowa sieci ma umożliwić wdrożenie następujących e-usług i aplikacji:

  • aplikacji związanych z transferem danych i fonii pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi instytucjami oraz innymi instytucjami publicznymi;
  • aplikacji związanych z edukacją oraz rozwojem rynku pracy;
  • aplikacji związanych z bezpieczeństwem w mieście;
  • aplikacji związanych z transportem i usługami;
  • aplikacji związanych z ochroną zdrowia mieszkańców.

Źródło: Urząd Miasta Sosnowiec


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013