RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Edukacja i terapia w ogrodzie

31 maja br. o 9.30 Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci, prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu, zainauguruje swą działalność po rozbudowie i modernizacji przeprowadzonej w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO WSL.

W 2009 roku Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu przystąpiła do działań mających na celu zagospodarowanie zdegradowanego, powojskowego terenu należącego do niej w obrębie parku żywieckiego przy ul. Witosa. Opracowano projekty na budowę ogrodu terapeutyczno-rekreacyjno-edukacyjnego oraz rozbudowę istniejącego budynku Fundacji, w którym ma siedzibę Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci.

W 2010 r. rozpoczęto pierwsze prace inwestycyjne związane z wyburzeniem powojskowych garaży i budynków magazynowych na terenie projektowanego ogrodu.

W roku 2011 Fundacja otrzymała na realizację powyższych inwestycji wsparcie finansowe w wysokości ponad 2 mln zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja – małe miasta.

Ogród terapeutyczno-edukacyjno-rekreacyjny dla dzieci obejmuje obszar o powierzchni ponad 8 tys. m2 i położony jest na terenie zabytkowego żywieckiego Parku Habsburgów. Jego głównym celem jest stworzenie warunków umożliwiających poszerzenie możliwości rekreacyjnych oraz szeroko rozumianej edukacji dzieci będących pod opieką Fundacji, jak również stworzenie bazy do organizacji imprez integracyjnych o charakterze rekreacyjnym. Ogród jest zatem placem zabaw pełniącym funkcje edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci. Przyjęty układ kompozycyjny i komunikacyjny ogrodu umożliwia spacery, jazdę na wózkach inwalidzkich i rowerach, naukę chodzenia po różnych nawierzchniach (bruk drewniany, kostka, nawierzchnie żwirowe, płyty kamienne, nawierzchnie trawiaste, schodki i górka terapeutyczna). Plac zabaw z kolei zawiera wiele elementów rozwijających sprawność ruchową, umożliwiających realizację rozmaitych zestawów ćwiczeń odpowiednich dla poszczególnych grup dzieci, a nawet dla indywidualnych programów terapeutycznych poszczególnych osób. W ogrodzie powstały warunki stwarzające możliwość pracy w „zielonych klasach”, gdzie eksponowane są rośliny o zróżnicowanej barwie i zapachu, zróżnicowanych konstrukcjach liści, różniących się w dotyku, umożliwiające rozwijanie wrażliwości na bodźce organoleptyczne.

Rozbudowa budynku Fundacji objęła z kolei dobudowę nowego budynku wraz z przewiązką łączącą obiekt z już istniejącym budynkiem Fundacji, a także utwardzenie części terenu poprzez utworzenie parkingu. Nowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, nawiązującym architekturą do budynku istniejącego. W dobudowanej części powstały sale edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci wraz z nowoczesnymi specjalistycznymi gabinetami terapeutycznymi.

Dzięki rozbudowie budynku istniejąca placówka Fundacji, tj. Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci będzie mogła zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz zwiększyć liczbę dzieci korzystających ze świadczeń i programów realizowanych przez Fundację.

 

Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu została zarejestrowana w 1998 roku. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego Głównym celem fundacji jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży w leczeniu, rehabilitacji, edukacji i ich trudnej sytuacji rodzinnej.

W ramach realizowanych działań Fundacja prowadzi Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci. W Centrum organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju niemowląt i dzieci do 7 lat. Obejmuje ono diagnostykę i monitorowanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej , neurologii dziecięcej i pediatrii oraz kompleksową terapię rehabilitacyjną , logopedyczną , psychologiczną i edukacyjną.

W Centrum zorganizowany jest również dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla dzieci powyżej 3. roku życia upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, niepełnosprawnych ruchowo, autystycznych, niedowidzących lub niedosłyszących, dzieci z zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi ciężkimi schorzeniami. Na zajęcia w Centrum uczęszcza tygodniowo około 250 dzieci.

Źródło: Fundacja Pomocy Dzieciom


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013