RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Eurolider 2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło V edycję konkursu EUROLIDER, którego celem jest wyróżnienie osób, które - sięgając po Fundusze Europejskie - prowadzą różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają na lepsze otaczającą rzeczywistość.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. ze środków pochodzących ze wszystkich programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych, wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) i ich realizacja się zakończyła.

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem w konkursie, zostały określone w Regulaminie konkursu.

Kandydata do konkursu może zgłosić osoba/osoby fizyczne, instytucja/instytucje, organizacja/organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli/pracowników, po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata. Kandydat musi być zgłoszony na podstawie załączonego formularza zgłoszeniowego, do którego musi zostać dołączone zdjęcie kandydata oraz prezentacja multimedialna.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w terminie do 30 września 2013 r. (decyduje data wpływu do kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Laureatów wybiera Kapituła Konkursu składająca się z Euroliderów poprzednich edycji, osobną nagrodę przyznają internauci w głosowaniu internetowym.

Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania nagrody specjalnej.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł.


 
plakat
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013