RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowe centrum edukacyjno-kulturalne w Bytomiu

W piątek, 4 października br. o godz. 16.00 odbyło się otwarcie i poświęcenie nowo powstałego Domu Edukacyjno-Kulturalnego w Bytomiu Rozbarku.

Powstał on w wyniku projektu pn. „Rewitalizacja poprzemysłowych dzielnic Bytomia - utworzenie nowoczesnego centrum rekreacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego na Rozbarku”, którego podjęła się Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jacka w Bytomiu.

Przedmiotem inwestycji była rewitalizacja terenów i obiektów położonych w granicach ulic Matejki, Witczaka i Staffa w Bytomiu Rozbarku. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są: zabytkowy obiekt cmentarza z 1900 r. wpisany do rejestru zabytków, skwer zieleni oraz obiekt parafii wraz z terenem przyległym.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono:

  • odnowę cmentarza przy ul. Staffa o powierzchni 34,9 ha poprzez modernizację ogrodzenia, budowę chodników oraz placów i ciągów pieszo-jezdnych, budowę 2 budynków gospodarczych, małej architektury, instalację telewizji dozorowanej, wykonanie oświetlenia, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami, uporządkowanie i konserwację zieleni,
  • odnowę terenów zielonych skweru przy ul. Matejki i Witczaka poprzez utworzenie ogrodu różańcowego, w tym: ukształtowanie terenu, budowę ogrodzenia, małej architektury i zagospodarowanie zielenią, instalacji monitoringu i oświetlenia,
  • budowę w pobliżu kościoła wielofunkcyjnego obiektu sceny plenerowej nawiązującego architektonicznie do zabytkowego obiektu kościoła oraz rewitalizowanych terenów,
  • budowę budynku warsztatów muzyczno-teatralnych stanowiących zaplecze dla budynku sceny – dom katechetyczny,
  • adaptację wydzielonych 3 pomieszczeń parafii na cele muzealno-kulturalno-edukacyjne (ich odnowa oraz odpowiednie wyposażenie: gabloty muzealne, stoły, krzesła, sprzęt multimedialny).

Utworzenie nowoczesnego centrum kulturalnego i edukacyjnego na Rozbarku pozwoli na organizację plenerowych imprez kulturalnych, działalności kulturalno-edukacyjnej, w tym zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, wzrost zainteresowania, zwłaszcza ludzi młodych historią oraz dziedzictwem kulturowym regionu oraz zapewni nowe formy spędzania czasu wolnego.

Stworzenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej dla mieszkańców Rozbarku przyczyni się do wyrównywania szans rozwojowych szczególnie ludzi młodych, wzrostu atrakcyjności dzielnicy i miasta oraz jego estetyki.

Projekt realizowany był w latach 2011-2013.

Źródło: Parafia św. Jacka w Bytomiu


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013