RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ważne otwarcie w Częstochowie

15 lutego br. będzie miało miejsce uroczyste otwarcie zrewitalizowanego zespołu poklasztornego Parafii św. Zygmunta w Częstochowie.

Projekt zakładał uporządkowanie zdegradowanej tkanki urbanistycznej kwartału poprzez rewaloryzację obiektu wpisanego do rejestru zabytków, wyburzenie budynków będących w złym stanie technicznym, nieposiadających wartości zabytkowej oraz rozbudowę budynku zabytkowego o części służące funkcji, polegającej na aktywizacji osób grup defaworyzowanych w obrębie dzielnicy Śródmieście i Stare Miasto, w ramach działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej.

Projekt miał na celu aktywizację osób znajdujących się w grupach defaworyzowanych w ramach działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej, co wpłynie korzystnie na ożywienie gospodarcze i społeczne miasta oraz zwiększenie potencjału turystycznego i kulturowego.

--

Zespół obiektów Parafii św. Zygmunta w Częstochowie położony jest na Starym Mieście, u wylotu Alei Najświętszej Maryi Panny. Do rejestru zabytków wpisany został w 1960 roku.

Parafia św. Zygmunta powstała prawdopodobnie w XIV wieku. Kościół, w stylu gotyckim, murowany wzniesiono na początku wieku XV; składał się z prezbiterium, nawy głównej i wieży. Kościół jest najstarszą świątynią częstochowską. W połowie XVII wieku wzniesiono obok kościoła murowany klasztor, w drugiej połowie XVIII wieku przekształcono kościół w budowlę trójnawową. W 1474 roku biskup krakowski Jan Rzeszowski przekazał zarządzanie parafią paulinom, którzy pełnili tę funkcję do 1866 roku.

Źródło: Parafia rzymskokatolicka Św. Zygmunta w Częstochowie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013