RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

To już 12. umowa w ramach Inicjatywy JESSICA

22 listopada 2013 r. Bank Ochrony Środowiska podpisał dwunastą w województwie śląskim umowę w ramach Inicjatywy JESSICA.

Informacje o projekcje:

Tytuł projektu: „Rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 32”

Przedmiot: rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3 Maja 32

Beneficjent: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pn. JACHYM TERESA z siedzibą 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 32, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej nr 11973/93

Wartość projektu: 4 046 881,00 zł

Pożyczka JESSICA: 1 752 184,57 zł

Pożyczka uzupełniająca: 272 515,43 zł

Data podpisania umowy: 22 listopada 2013 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 września 2014 r.

Data obowiązywania umowy: 21 listopada 2028 r.

Data spłaty pożyczki: 21 listopada 2028 r.

--

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa została opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Mechanizm umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części środków z unijnych dotacji na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Środki są rozdzielane na poszczególne projekty za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.

O odmienności mechanizmu JESSICA w stosunku do dotacji ze środków unijnych stanowi to, że są to instrumenty zwrotne (pożyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje), wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie, a zwrócone środki można wielokrotnie wykorzystać.

W województwie śląskim Inicjatywa JESSICA jest wdrażana w ramach specjalnie utworzonego Poddziałania 6.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczono na nią kwotę 60 milionów euro.

Umożliwi to realizację projektów w zakresie:

  • przebudowy starych lub nieużywanych budynków przemysłowych,
  • rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych, rewitalizacji miast.

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013