RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

W Mikołowie powstanie multicentrum

23 grudnia 2013 r. Bank Ochrony Środowiska podpisał czternastą w województwie śląskim umowę w ramach Inicjatywy JESSICA.

Informacje o projekcje:

Tytuł projektu: „Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Zakonnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Mikołowie Plac Salwatorianów 1 na >>Słoneczny Park<<”

Przedmiot: Inwestycja polegać będzie na przebudowie budynku wraz z przyległym terenem Domu Zakonnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Mikołowie Plac Salwatorianów 1 na „Słoneczny Park”, celem nadania temu miejscu nowego centro- i multifunkcyjnego charakteru. W nowym obiekcie swoje miejsce znajdą: biblioteka, świetlice, stołówka, sale rehabilitacyjne i terapeutyczne, sale dziennego pobytu, sala spotkań, restauracja, pralnia, przedszkole wraz z oddziałami wczesnoszkolnymi, pomieszczenia techniczne i administracyjne. Na zewnątrz przewidziano miejsce do rekreacji, multifunkcyjne boisko oraz parking.

Beneficjent: LITEN Sp. z o. o.

Wartość projektu: 15 472 429,68 zł

Pożyczka JESSICA: 6 000 000,00 zł

Data podpisania umowy: 23 grudnia 2013 r.

Termin zakończenia inwestycji: 31 grudnia 2014 r.

Data obowiązywania umowy: 19 grudnia 2018 r.

Data spłaty pożyczki: 19 grudnia 2018 r.

--

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa została opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Mechanizm umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części środków z unijnych dotacji na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Środki są rozdzielane na poszczególne projekty za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.

O odmienności mechanizmu JESSICA w stosunku do dotacji ze środków unijnych stanowi to, że są to instrumenty zwrotne (pożyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje), wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie, a zwrócone środki można wielokrotnie wykorzystać.

W województwie śląskim Inicjatywa JESSICA jest wdrażana w ramach specjalnie utworzonego Poddziałania 6.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczono na nią kwotę 60 milionów euro.

Umożliwi to realizację projektów w zakresie:

  • przebudowy starych lub nieużywanych budynków przemysłowych,
  • rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych, rewitalizacji miast.

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013