RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Rewitalizacja na potrzeby jastrzębskiego szpitala

27 grudnia 2013 r. Bank Ochrony Środowiska podpisał piętnastą w województwie śląskim umowę w ramach Inicjatywy JESSICA.

Informacje o projekcje:

Tytuł projektu: „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”

Przedmiot: nadanie nowych funkcji zdegradowanemu obszarowi obejmującego część powierzchni Szpitala oraz terenowi zielonemu Szpitala, dzięki temu zwiększy się teren spacerowy dla pacjentów, będzie również dostępny dla mieszkańców pobliskich osiedli. Na miejscu powstaną: ścieżki zdrowia, plac zabaw dla dzieci, skwery zielone, chodniki i ławki. Druga część projektu obejmuje rewitalizację niewykorzystanej części Szpitala – Bloku Łóżkowego, poprzez przebudowę i wyposażenie Stacji Dializ w aparaty do hemodializy - 12 sztuk wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Beneficjent: Wojewódzki Szpital specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Wartość projektu: 3 425 035,35 zł

Pożyczka JESSICA: 2 438 726,51 zł

Data podpisania umowy: 27 grudnia 2013 r.

Termin zakończenia inwestycji: 31 lipca 2014 r.

Data obowiązywania umowy: 30 września 2020 r.

Data spłaty pożyczki: 30 września 2020 r.

--

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa została opracowana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB).

Mechanizm umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części środków z unijnych dotacji na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Środki są rozdzielane na poszczególne projekty za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich.

O odmienności mechanizmu JESSICA w stosunku do dotacji ze środków unijnych stanowi to, że są to instrumenty zwrotne (pożyczki, wkłady kapitałowe, gwarancje), wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie, a zwrócone środki można wielokrotnie wykorzystać.

W województwie śląskim Inicjatywa JESSICA jest wdrażana w ramach specjalnie utworzonego Poddziałania 6.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zabezpieczono na nią kwotę 60 milionów euro.

Umożliwi to realizację projektów w zakresie:

  • przebudowy starych lub nieużywanych budynków przemysłowych,
  • rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych, rewitalizacji miast.

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013