RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Przestrzeń, w której żyjesz – dostępna na wyciągnięcie ręki!

9 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Otwarcia spotkania dokonał Burmistrz Mikołowa – Pan Marek Balcer, następnie o założeniach oraz sposobie realizacji projektu opowiedziała Naczelnik Wydziału Informatyzacji Urzędu Miasta Mikołów – Pani Jadwiga Lisztwan. W spotkaniu udział wzięli nie tylko przedstawiciele Partnerów projektu, ale również mieszkańcy powiatu mikołowskiego. Wśród uczestników zorganizowano konkurs na hasło promujące systemy informacji o terenie w samorządzie. Najlepsze – w tym tytułowe artykułu, nagrodzono upominkami.

Projekt, którego początek sięga 2009 roku, realizowany był w partnerstwie Gmin: Mikołów (Lider), Łaziska Górne, Ornontowice, Orzesze i Wyry oraz Powiatu Mikołowskiego. Celem projektu było stworzenie bazy informacji przestrzennej umożliwiającej dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych. Wdrożony system ma za zadanie wspomagać procesy decyzyjne oraz służyć informacją pracownikom urzędów, jak i mieszkańcom. Obejmuje on tematy z zakresu m.in. ładu przestrzennego, sieci drogowej, małej architektury, sieci hydrograficznej, sieci uzbrojenia terenu (wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej), terenów górniczych, ochrony środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu, odpadów oraz czystości i porządku, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, numeracji porządkowej nieruchomości, ewidencji ludności, podatków, mienia gminy i powiatu, punktów usługowych i użyteczności publicznej, tras rowerowych.

W ramach projektu udostępniono portal internetowy pod adresem www.gis.mikolow.eu, umożliwiający wgląd do danych w określonym zakresie dla mieszkańców i inwestorów oraz przeszkolono 200 pracowników z poszczególnych urzędów na terenie powiatu, przygotowując ich do pracy w systemie.

Jako korzyści płynące z wdrożenia systemu można wymienić m.in.:

  • poprawę dostępu do aktualnej informacji o terenie w gminach oraz szybką wymianę danych pomiędzy poszczególnymi wydziałami urzędów/starostwa;
  • dzięki codziennej aktualizacji dostęp do aktualnych zasobów PODGiK – m.in. ewidencja gruntów i budynków, sieć uzbrojenia;
  • poprawę ściągalności podatków lokalnych (przez aktualną informację o ewidencji gruntów i budynków, o sposobie użytkowania gruntów, o prowadzeniu działalności gospodarczej itp.);
  • poprawę zarządzania w jednostkach, lepsze wykorzystanie budżetu poprzez uzyskanie zbiorczej wiarygodnej informacji oraz możliwość opracowywania różnego rodzaju analiz przestrzennych;
  • poprawę bezpieczeństwa w mieście – w przyszłości pełna informacja dla Wydziałów Zarządzania Kryzysowego, Straży Pożarnej, Policji. System GIS jest niezbędny do efektywnego planowania ewakuacji ludności lub zaopatrzenia w sytuacjach zagrożenia.

Źródło: Urząd Miasta Mikołów


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013