RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Lokalne centrum kultury, sportu i rekreacji - w Sosnowcu

Dnia 23 czerwca 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. który pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim, podpisał siedemnastą umowę o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA. Beneficjentem umowy jest gmina Sosnowiec.

Celem projektu jest przekształceniu budynku po byłej kopalni węgla kamiennego Porąbka Klimontów na lokalne centrum kultury, sportu i rekreacji. Zakres rewitalizacji obejmuje modernizację pierwszej i drugiej kondygnacji budynku. W wyniku realizacji projektu powstaną: siłownia, sala fitness, sala taneczna oraz pracownia animacji kulturowej, w których odbywać się będą kursy rysunku, kursy językowe, zajęcia sportowe, lekcje tańca oraz baletu, zajęcia z pilates, jogi oraz fitness. Powyższe kursy oraz zajęcia będą przeznaczone dla dzieci, dorosłych oraz seniorów dając im możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu.

--

Informacje o projekcje:

Tytuł projektu: „Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji”

Beneficjent: Gmina Sosnowiec

Przedmiot: przekształcenie pomieszczeń (I i II piętro) w budynku po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji

Wartość projektu: 5 000 000 zł

Pożyczka JESSICA: 3 000 000 zł

Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem: 33,7 tys. osób

Data podpisania umowy: 23 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.

Data obowiązywania umowy: 30 czerwca 2025 r.

Data spłaty pożyczki: 30 czerwca 2025 r.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013