RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Centrum Wsparcia Rodziny - w Częstochowie

Dnia 30 czerwca 2014 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. który pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim podpisał dwudziestą pierwszą umowę o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA. Beneficjentem umowy jest Fundacja Pomocy Kobietom EUROHELP.

Działania rewitalizacyjne będą prowadzone poprzez wyburzenie starych, nienadających się do eksploatacji budynków i wybudowanie w ich miejsce nowej zabudowy o funkcjach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, które mają przeciwdziałać poważnym problemom społecznym, jakim jest zagrożenie wykluczeniem społecznym i macierzyństwo wśród nieletnich. Projekt zakłada funkcjonowanie: świetlicy środowiskowej „Klub Caleba” dla dzieci w wieku 7-15 lat, Domu Życia dla kobiet w ciąży, który będzie pełnił funkcje ośrodka kryzysowego, tymczasowego zamieszkania do momentu urodzenia dziecka, Klubu Małego Dziecka, który ma za zadanie wspierać samotne matki w opiece i wychowaniu dzieci, aby mogły dokończyć edukację lub podjąć pracę zarobkową. W ramach projektu powstanie również Kawiarnia kreatywna jako miejsce integracji, promocji i prezentacji twórczości młodych ludzi zarówno tych, którzy objęci będą działalnością Fundacji, jak i spoza niej oraz sala konferencyjno-koncertowa dla ok. 300 osób, która może być używana w celach kulturalnych, edukacyjnych i biznesowych.

 

Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny”

Przedmiot: Rewitalizacja terenu miejskiego poprzez budowę Centrum Inicjatyw Społecznych i Wsparcia Rodziny

Beneficjent: Fundacja Pomocy Kobietom EUROHELP

Wartość projektu: 2 805 350,03 zł

Pożyczka JESSICA: 1 642 156,11 zł

Data podpisania umowy: 30 czerwca 2014 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2015 r.

Data spłaty pożyczki: 31 grudnia 2027 r.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013