RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Z dziennikarzami o unijnych środkach dla regionu

Na Scenie w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach 10 grudnia br. odbyło się spotkanie z dziennikarzami zainteresowanymi tematyką unijnych środków dla regionu. Okazją do rozmowy była trwająca kampania pod hasłem „Razem zmieniamy Śląskie”.

„Regionalny Program Operacyjny to przepis na wydatkowanie środków europejskich. Tam mówimy, jakie kwoty przeznaczamy na jakie cele, spodziewając się określonych efektów pożądanych z punktu widzenia rozwoju regionu. Natomiast kampania „Razem zmieniamy Śląskie” to pokazanie opinii publicznej efektów realizacji projektów, które powstały z unijnym wsparciem. Prezentujemy, co z tej mąki upiekliśmy, czyli to, co powstało w regionie i jak do tego dochodzili poszczególni projektodawcy. To także pokazanie, jak zrealizowane inwestycje służą mieszkańcom” – powiedziała Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Zwróciła uwagę na satysfakcjonującą dynamikę wdrażania programu, w którym zakontraktowano ponad 99% z dostępnej kwoty 1,7 mld euro. Natomiast wartość faktycznie wypłaconych środków projektodawcom sięga powyżej 80%. Zrealizowano ponad 5 tys. projektów, z czego znakomita część jest efektem szerokiej współpracy różnych środowisk.

W mijającym okresie województwo śląskie miało do dyspozycji środki między innymi na takie obszary wsparcia, jak kultura, edukacja, turystyka szeroka rewitalizacja czy transport. Wnioskodawcy, którzy skorzystali z tego dofinansowania, tak naprawdę skorzystali z ostatniej szansy tak szerokiego wsparcia inwestycji w tych dziedzinach, bo w nowym, otwierającym się przed nami okresie 2014-2020 środki na te obszary są już mocno okrojone.

O nowej perspektywie dofinansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 mówiła Stefania Koczar-Sikora, wicedyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego. Podkreśliła, jak wartościowe są dzisiaj nasze doświadczenia z Programami Rozwoju Subregionów, które jako jedyny region Województwo Śląskie wdrażało w latach 2007-2013. Obecnie Komisja Europejska przed wszystkimi województwami postawiła wyzwanie w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

„W naszym Programie Regionalnym ponad 30% całej alokacji przeznaczyliśmy na projekty realizowane w tym właśnie trybie. Jesteśmy jedynym województwem, dla którego Komisja Europejska zgodziła się na tak daleko idące podzielenie się z lokalnymi samorządami uprawnieniem doboru projektów do realizacji. Wierzymy, że przyniesie to oczekiwane korzyści w postaci spójnych przedsięwzięć, strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu. Niewątpliwie argumentem dla Komisji były nasze dotychczasowe doświadczenia oraz wyniki prowadzonych badań ewaluacyjnych” – powiedziała Stefania Koczar-Sikora.

Podkreśliła również, że obserwujemy tendencję silnej decentralizacji uprawnień w zakresie dysponowania unijnymi środkami. W obecnej perspektywie aż 40% w ramach krajowej kwoty trafi właśnie do programów regionalnych. „Nasze województwo jest dysponentem największej puli – ok. 3,5 mld euro na najbliższe siedem lat” – dodała Koczar-Sikora.

Kampania promocyjna „Razem zmieniamy Śląskie” trwa od 1 do 15 grudnia br.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013