RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Słowniczek dot. programu "Słownik polsko-europejski"

 

POMYSŁ

POMYSŁ – to rozwiązanie problemu, wymyślenie czegoś nowego lub polepszenie czegoś, co już istnieje.

DOTACJA – bezzwrotna pomoc finansowa z budżetu Unii Europejskiej, udzielana w oparciu o programy operacyjne, ściśle określające jej wysokość, zasady udzielania, a także cel, na jaki może zostać przeznaczona.

PROJEKT – w pierwotnym znaczeniu: plan, zamiar, pomysł; dokumentacja zamierzenia jako etap poprzedzający wytworzenie.

PIENIĄDZE PUBLICZNE – środki będące w obrocie podmiotów publicznych: podmiotów państwa i podmiotów samorządu terytorialnego. Do pieniędzy publicznych zalicza się także środki unijne. Muszą one być w określony prawem sposób rozdysponowane i wydatkowane.

INFORMACJA – źródłami informacji o Funduszach Europejskich są m.in.: punkty informacyjne, biuletyny wydawane przez odpowiednie instytucje oraz strony internetowe tych instytucji.

PORTAL – w tradycyjnym rozumieniu oznacza wejście do świątyni, kościoła, a także ozdobne obramowanie tego wejścia. Portal internetowy traktowany jest jako brama do Internetu, wprowadzająca do danej tematyki.

PROGRAM – uszczegółowienie Funduszy Europejskich, dokument określający: kto może być projektodawcą, na jakim terenie projekt może być realizowany i czego projekt może dotyczyć oraz jakie są związane z nim priorytety i sposoby dofinansowania.

DZIAŁANIE – wszystkie przedsięwzięcia skupiające się na realizacji określonego zadania i osiągnięcia wyznaczonego celu.

PRIORYTET – coś najważniejszego, najistotniejszego, czemu dajemy pierwszeństwo. W przypadku regionalnych Programów Operacyjnych możemy dać pierwszeństwo (priorytet) m.in. inwestycjom zmierzającym do powstania nowych budynków lub rewitalizacji starych obiektów.

DOFINANSOWANIE – forma wsparcia finansowego udzielana w celu realizacji przedsięwzięcia lub prowadzenia działalności. Środki z budżetu Unii Europejskiej są rozdzielane między beneficjentów na podstawie oceny zgłoszonych projektów.

WKŁAD WŁASNY – pieniądze, które w przeciwieństwie do dofinansowania pochodzą od beneficjenta, który do otrzymanej kwoty dodaje swoją określoną przepisami pulę pieniędzy. Zazwyczaj otrzymane dofinansowanie pokrywa część kosztów związanych z realizacją projektu, pozostałą sumę pokrywa beneficjent w ramach wkładu własnego.

WSKAŹNIKI – obiektywnie weryfikowalny i mierzalny opis efektu realizacji zarówno poszczególnych projektów, jak i całego programu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wyróżnia się wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki produktu opisują bezpośrednie efekty realizacji projektu, następujące zaraz po zakończeniu inwestycji. Wskaźniki rezultatu są pochodną wskaźników produktu i opisują te efekty, które są uzyskane dzięki realizacji projektu.

 

WNIOSEK

WNIOSEK – współcześnie oznacza wyniki rozumowania, propozycję, prośbę, konkluzję. Wniosek to także dokument, w którym beneficjent wnioskuje o unijną dotację.

CEL – coś, co chcemy uzyskać, osiągnąć, co wytyczamy przed sobą, planując zadanie.

OBSZAR WSPARCIA – obszary wyodrębnione ze względu na występujące w nich problemy rozwojowe województwa, które uznano za najważniejsze do realizacji w latach 2007-2013 i które są możliwe do sfinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego określono 9 obszarów wsparcia, np. transport, edukacja, technologie i innowacje.

KLASTER – geograficzne skupisko powiązanych ze sobą firm, działających w pokrewnych sektorach lub współpracujących z uniwersytetami lub instytucjami finansującymi.

NABÓR – etap, w którym wnioskodawcy składają dokumentację aplikacyjną dotyczącą projektów, na które chcą pozyskać wsparcie. Szczegóły tego etapu określone są w ogłoszeniu o naborze, znajdującym się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej. Szczegóły te dotyczą miejsca, sposobu i terminu składania wniosków.

TRYB – porządek działania lub sposób postępowania. Tryb konkursowy to zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu, skierowane do wszystkich osób lub określonej grupy.

INSTRUKCJA – opis zasady działania lub przepisów postępowania w danej sytuacji; dokładne poinformowanie, polecenie.

ZAŁĄCZNIK – wymagane oprócz głównego dokumentu; wszystko to, co może pomóc w ocenie wniosku i projektu, np. potwierdzenie, certyfikat, zdjęcie.

OCENA PROJEKTU – etap po zakończeniu naboru wniosków; składa się z oceny formalnej, przeprowadzanej przez pracowników Referatu Wyboru Projektów, oraz oceny merytoryczno-technicznej, którą wykonują eksperci.

KRYTERIUM – zasada podziału lub oceny, probierz, środek rozróżnienia. Przy ocenie wniosków należy rozróżnić kryterium formalne, pozwalające stwierdzić poprawność złożonej dokumentacji i zawartych informacji, oraz kryterium merytoryczne, pozwalające ocenić treść, istotność i jakość danego przedsięwzięcia opisanego we wniosku.

PUNKT – sposób oceny projektu za pomocą wartości liczbowych. Eksperci podczas oceny merytoryczno-technicznej przyporządkowują każdemu kryterium wartości liczbowe, które są przeliczane przez tzw. progi wagowe. W ten sposób projekt uzyskuje ocenę końcową, co przekłada się na kolejność projektów na liście rankingowej.

WYNIKI – wyniki oceny formalnej warunkują, czy projekt jest przekazywany na dalszy etap oceny, czyli ocenę merytoryczno-techniczną, a wyniki tej oceny wpływają bezpośrednio na szanse projektu na dofinansowanie. Wyniki publikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej oraz indywidualnie wysyłane są w formie pisemnej do wnioskodawców.

 

KONKURS

KONKURS – inaczej wyścig, rywalizacja; składane w konkursie projekty są oceniane przez komisję, która wybiera najlepsze z nich.

ALOKACJA – w gospodarce to rozdział, rozdysponowanie środków między różne, konkurujące cele; alokacja funduszy to całkowita kwota środków unijnych do wydania w ramach działania lub programu na danym obszarze w danym czasie.

PODRĘCZNIK PROCEDUR – dokument zawierający schematy postępowanie związane z wdrażaniem regionalnego Programu Operacyjnego i jego zarządzaniem, wyborem projektów, podpisywaniem umów i rozliczaniem projektów.

FUNDUSZ – wyodrębniony zasób środków majątkowych przekazanych na określony cel. Fundusze Europejskie są to instrumenty finansowe Unii Europejskiej wspierające przedsięwzięcia służące niwelowaniu różnic w gospodarce poszczególnych Krajów Członkowskich.

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO – czuwa nad zrównoważonym i harmonijnym rozwojem regionów oraz nad zagwarantowaniem środków umożliwiających rozwój i wyrównywanie różnic.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA – organ administracji, który w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej, odpowiadającej za cały proces związany z wdrażaniem programu operacyjnego, wyborem projektów, oceną, podpisaniem umów, rozliczeniem i podsumowaniem programu.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (RPO WSL) – dokument określający działania, jakie organy samorządu województwa mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju regionu.

OKRES PROGRAMOWANIA – wieloletni okres planowania budżetu Unii Europejskiej, okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę ubiegania się o wsparcie ze strony Komisji Europejskiej.

WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO - wydział w strukturze Urzędu Marszałkowskiego, który na zlecenie Zarządu Województwa pełni funkcje techniczne, czyli zajmuje się oceną projektów, podpisywaniem umów oraz rozliczaniem projektów.

WYBÓR PROJEKTÓW - zazwyczaj odbywa się w drodze konkursu. Powołana komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej projektów i wybiera spośród nich projekty, które uzyskały najwięcej punktów.

KOMISJA OCENY PROJEKTÓW - komisja, której głównym zadaniem jest ocena merytoryczna projektów. Ocena dokonana przez komisję jest podstawą do stworzenia listy rankingowej projektów ubiegających się o dofinansowanie.

PROJEKTY "TWARDE" - potocznie nazywane są projektami inwestycyjnymi i wiążą się z budową lub rozbudową infrastruktury. Przeciwieństwem są projekty miękkie, dotyczące rozwoju człowieka, np. poprzez organizację szkoleń.

 

REALIZACJA

DECYZJA - postanowienie, rozstrzygnięcie, będące wynikiem dokonania wyboru.

UMOWA - formalne ujęcie praw i obowiązków beneficjenta w zakresie realizacji inwestycji, a także Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, jako podmiotu odpowiedzialnego za sprawne wdrażanie programu. Umowa określa także szczegółowe zasady, tryb i warunki przekazania środków finansowych oraz dopuszczalny sposób wykorzystywania tych funduszy.

ANEKS - załącznik do umowy, uchwały lub innych dokumentów. Jest to dodatkowy zestaw informacji precyzujących lub korygujących podstawowe zapisy.

WDRAŻANIE - proces wejścia w życie, opracowywanie techniczne i technologiczne jakiegoś wynalazku, pomysłu racjonalizatorskiego. Obecnie wdrażanie wiąże się także z uruchomieniem procedur będących skutkiem pewnych decyzji.

WYKONAWCA PROJEKTU - podmiot, któremu beneficjent zlecił wykonanie zadania. Wykonawca zostaje wybrany na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Beneficjent zobowiązany jest do wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

CERTYFIKACJA WYDATKÓW - poświadczenie przez odpowiednią instytucję zgodności wydatków z terminami, celami oraz z prawem i procedurami.

FORESIGHT - metoda prognozowania polegająca na dyskusjach między władzą państwową, przedstawicielami świata nauki, mediów i instytucji finansowych na temat zmian. Celem takiej dyskusji nie jest ustalenie szczegółów dotyczących zmian, ale mentalne  przygotowanie do tego, że dane zmiany muszą zostać wprowadzone.

PREFINANSOWANIE - oprocentowana pożyczka dla jednostek sektora finansów publicznych pochodząca z publicznych środków krajowych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem także publicznych środków wspólnotowych, udostępniana przed uzyskaniem refundacji wydatków ze strony Unii Europejskiej.

PUŁAP INTENSYWNOŚCI - maksymalne możliwe dofinansowanie, jakie może otrzymać dany projekt. W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego maksymalny pułap intensywności wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

INWESTYCJA TYPU WHITEFIELD - przedsięwzięcie na terenie zdegradowanym, ale o niewielkim zniszczeniu, co umożliwia jego zrealizowanie.

INWESTYCJA TYPU BROWNFIELD - przedsięwzięcie realizowane na terenach kiedyś zagospodarowanych, a obecnie opuszczonych i zaniedbanych.

INWESTYCJA TYPU GREYFIELD - inwestycja realizowana na terenach niezagospodarowanych do tej pory, a gdzie możliwa jest realizacja określonych przedsięwzięć.

 

ROZLICZENIE PROJEKTU

ROZLICZENIE PROJEKTU - wykazanie sposobu wydatkowania otrzymanych funduszy przez okres realizacji projektu.

KOSZTY KWALIFIKOWANE - koszty uznane przez Instytucję Zarządzającą jako istotne dla danej inwestycji. Koszty podlegające refundacji z Funduszy Europejskich.

KOREKTA FINANSOWA - polega na wycofaniu dofinansowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Korekty finansowe mogą polegać na anulowaniu całości lub części wsparcia finansowego.

TRANSZA - spłacenie części umówionej kwoty, rata spłacanego dofinansowania.

ZALICZKA - część wynagrodzenia płacona z góry, przed zakończeniem realizacji projektu.

REFUNDACJA WYDATKÓW - zwrot wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu unijnego, w postaci płatności okresowych lub salda końcowego. Refundacja dokonywana jest po poświadczeniu wydatków przez instytucję płatniczą.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI - błędy pojawiające się podczas realizacji projektu unijnego,prowadzące najczęściej do konsekwencji finansowych. Najczęstszą przyczyną nieprawidłowości jest nieznajomość lub nieprzestrzeganie zasad zamówień publicznych i kwalifikowalności wydatków.

MONITORING - sprawdzenie prawidłowej realizacji projektu unijnego.

RAPORT (RAPORTOWANIE) - pisemne sprawozdanie z prac, zwłaszcza zleconych oraz pisemna analiza sytuacji opracowana przez ekspertów.

RZECZOWE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU - zakończenie całego procesu robót budowlanych, dostaw lub usług określonych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie, potwierdzonych pisemnie przez beneficjenta protokołem odbioru końcowego.

INSTYTUCJA PŁATNICZA - instytucja lub organ odpowiedzialny za przygotowanie i składanie wniosków o płatność do Komisji Europejskiej.

EFEKTYWNOŚĆ - osiąganie odpowiednio wysokich rezultatów w odniesieniu do poniesionych nakładów.

 

TRWAŁOŚĆ

TRWAŁOŚĆ - jedno z założeń funkcjonowania Funduszy Strukturalnych, zakładające, że w okresie 5 lat od zakończenia projektu nie może on zostać poddany znaczącej modyfikacji.

PROMOCJA - dawniej awans, później protekcja lub wstawiennictwo, a obecnie działania zmierzające do zwiększenia popularności produktu lub usługi.

ABSORPCJA - pozyskiwanie i wykorzystywanie zewnętrznych środków finansowych.

KOHEZJA - w rozumieniu społeczno-ekonomicznym jest to spójność polegająca na równomiernym rozwoju różnych podmiotów.

EFEKT DŹWIGNI - pozytywny efekt polegający na zaangażowaniu dodatkowych środków podczas realizacji inwestycji, zazwyczaj są to środki własne.

KWANTYFIKACJA - przedstawienie w postaci liczbowej efektów realizacji programów finansowanych z Funduszy Europejskich na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania.

EWALUACJA - sprawdzanie wartości osiąganych podczas realizacji projektu.

REZULTAT - bezpośredni efekt realizacji projektu. Rezultaty powinny odzwierciedlać główne założenia i cele projektu.

PROJEKTY KLUCZOWE - przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu unijnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

SUBREGION  - obszar mniejszy od regionu, różniący się od obszarów otaczających zespołem cech fizycznych, etnograficznych i gospodarczych.

REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE - instytucja działająca w ramach Urzędu Marszałkowskiego, której głównym zadaniem jest dostarczanie informacji podmiotom publicznym biorącym udział w realizacji polityk rozwoju.

PARTNERSTWO - realizacja projektu przez kilka podmiotów. Zasada partnerstwa odnosi się do wspólnego przygotowania programu oraz ustalenia list projektów w taki sposób, aby jak najlepiej oddawały sens realizowanego programu.

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013